FAQ

Ile kosztuje certyfikacja RSPO?

Cena certyfikacji zawsze ustalana jest indywidualnie.

Koszty zależą od takich czynników jak wielkość organizacji (ilość lokalizacji w jakich firma prowadzi działalność ), lokalizacja i rodzaj prowadzonej działalności.

W przypadku firmy produkcyjnej, wykonującej działalność w jednej lokalizacji, audyt to zwyczajowo: 1 dzień na wizytę w lokalizacji Klienta i 1 dzień na opracowywanie raportu.

Oferta na certyfikację obejmuje w przypadku naszej Jednostki Certyfikującej:

  • koszty pracy audytora (wraz z kosztami podróży oraz ewentualnego zakwaterowania)
  • koszt opracowania i weryfikacji dokumentacji
  • wydanie certyfikatu w wersji polskiej i anglojęzycznej
  • wydanie certyfikatu ozdobnego
  • udostępnienie logo i znaków certyfikacji

Informacje potrzebne do sporządzenia oferty można przekazać do naszej jednostki certyfikacyjnej drogą telefoniczną, mailową lub poprzez wypełnienie i wysłanie Wniosku o wycenę kosztów certyfikacji.

POBIERZ WNIOSEK O WYCENĘ KOSZTÓW CERTYFIKACJI

Po wypełnieniu wniosku, odeślij go do nas na e-mail: biuro@bmtrada.pl

Ile czasu trwa uzyskanie certyfikatu?

Czas potrzebny na uzyskanie certyfikatu, często zależy od indywidualnej sytuacji Klienta.

Po pierwsze, istotne jest, czy organizacja jest przygotowana do certyfikacji. Jeśli organizacja nie wdrożyła jeszcze systemu RSPO, wymagane będzie poświęcenie pewnej ilości czasu na przygotowanie dokumentacji, wdrożenie procedur oraz przeszkolenie personelu, zgodnie z odpowiednim standardami RSPO. Należy również uzyskać numer członkowski RSPO oraz zarejestrować się w systemie PalmTrace.

Przed przeprowadzeniem audytu certyfikującego należy również dopełnić wszystkich formalności, zaakceptować ofertę (przygotowaną na podstawie wniosku o wycenę kosztów certyfikacji), podpisać umowę oraz uzgodnić dogodny termin audytu. Ilość czasu potrzebna na te wszystkie czynności zależy zwykle od organizacji starającej się o certyfikat.

Od momentu przeprowadzenia audytu certyfikującego do uzyskania certyfikatu zwykle mija około 4 do 6 tygodni. Warto zauważyć, że czas ten może się wydłużyć w przypadku zidentyfikowania niezgodności, które muszą zostać zamknięte, zanim firma otrzyma certyfikat.

RSPO Membership – ile to kosztuje i na czym polega?

RSPO Membership jest programem członkowskim RSPO, do którego muszą dołączyć wszystkie organizacje będące częścią łańcucha dostaw RSPO.

W zależności od ilości zakupywanego, sprzedawanego lub przetwarzanego oleju, obowiązuje inny rodzaj członkostwa oraz inne prawa i koszty z tym związane. Jeśli organizacja sprzedaje, kupuje lub przetwarza rocznie, ponad 500 ton oleju palmowego i wyrobów z oleju palmowego dotyczy jej członkostwo Ordinary Memebership, kosztujące 2000 Euro rocznie (dane z dnia 2016-04-29) i umożliwiające organizacji czynny udział w działalności RSPO. W przypadku organizacji, które obracają niewielkimi ilościami oleju palmowego, obowiązuje Supply Chain Membership, które nie pozwala na uczestnictwo w głosowaniach RSPO ani na udział w spotkaniach Zgromadzenia Ogólnego RSPO, ale kosztuje 100 Euro rocznie (dane z dnia 2016-04-29).

Numer członkowski można uzyskać poprzez rejestrację na stronie internetowej RSPO oraz wypełnienie i przesłanie odpowiedniego formularza aplikacyjnego oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty. Posiadanie numeru członkowskiego jest warunkiem certyfikacji RSPO, gdyż numer jest jednym z obowiązkowych elementów każdego certyfikatu. Czas oczekiwania na przyjęcie do programu członkowskiego RSPO wynosi zwykle około kilku tygodni.

Co to jest PalmTrace i czy muszę z niego korzystać?

PalmTrace jest platformą internetową na której znajdują się informacje o certyfikowanych organizacjach oraz transakcjach związanych z olejem palmowym.

Każda organizacja, która chce uzyskać certyfikat ma obowiązek zarejestrować swoją organizację w systemie PalmTrace. Rejestrowanie transakcji oleju palmowego jest jednak obowiązkowe tylko dla organizacji, które zajmują się produkcją oraz rafinowaniem samego oleju palmowego. W przypadku dalszych ogniw w łańcuchu dostaw RSPO, sprzedawanie i zakup certyfikowanego oleju nie musi być rejestrowane w systemie.

Jak wygląda audyt RPSO?

Jednostka certyfikująca może przeprowadzić kilka rodzajów audytów:

  • audyt wstępny (analiza rozbieżności/luk)
  • audyt certyfikujący
  • audyt nadzorujący
  • audyt re-certyfikujący
  • audyt specjalny

Audyt certyfikujący, nadzorujący oraz re-certyfikujący stanowią obowiązkowe elementy cyklu certyfikacji. Analiza rozbieżności może zostać przeprowadzona na życzenie klienta przed audytem, zaś audyt specjalny ma miejsce np. w przypadku konieczności zweryfikowania działań podjętych przez organizację w celu zamknięcia niezgodności.

Audyt polega na wizycie audytora lub zespołu audytorskiego w siedzibie firmy. Audyt rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, w którym zwykle poza audytorem uczestniczą także przedstawiciele audytowanej organizacji: przynajmniej osoba z kierownictwa oraz przedstawiciel firmy odpowiedzialny za system RSPO. W trakcie trwania wizyty, audytor dokonuje przeglądu dokumentacji firmy, odwiedza poszczególne działy oraz przeprowadza rozmowy z pracownikami. Zadaniem audytora jest zebranie dowodów, potwierdzających zgodność lub niezgodność systemu zarządzania z wymaganiami standardu RSPO. Wszelkie spostrzeżenia, czy tez niezgodności są odnotowywane przez audytora oraz prezentowane na spotkaniu zamykającym. Szczegółowe wnioski są przedstawiane w raporcie z audytu, który jest przesłany do organizacji krótko po wizycie.

Kto może stosować logo RSPO?

Organizacje, które chcą stosować logo RSPO, muszą należeć do programu członkowskiego RSPO oraz posiadać licencję na stosowanie znaków towarowych RSPO. Organizacje, które nie posiadają certyfikatów – jak dystrybutorzy i sprzedawcy – mogą stosować logo RSPO jedynie w materiałach promocyjnych. Firmy, które zajmują się produkcją i przetwarzaniem wyrobów zawierających olej palmowy oraz posiadają ważny certyfikat RSPO, mogą zarówno stosować logo RSPO w materiałach marketingowych jak i w postaci etykiet na gotowych wyrobach.

Jak można uzyskać licencję na stosowanie znaków towarowych (logo) RSPO?

Licencja pozwalająca na stosowanie znaku towarowego oraz etykietowanie wyrobów jest przyznawana bezpośrednio przez RSPO. Po otrzymaniu numeru członkowskiego, organizacja będzie musiała podpisać umowę na stosownie znaków towarowych RSPO, która zostanie wysłana bezpośrednio przez RSPO. Po otrzymaniu podpisanej umowy, RSPO przekaże organizacji indywidualny numer licencji oraz znaki, które można stosować do promocji. Organizacje, które chcą znakować swoje wyroby, otrzymają odpowiednie etykiety
w momencie kiedy ich certyfikat RSPO zostanie wprowadzony do systemu PalmTrace. Uzyskanie licencji jest nieodpłatne.

Znakowanie – jakie znaki/logo/teksty można stosować na opakowaniach produktów objętych certyfikacją RSPO?

RSPO opracowało kilka różnych wariantów etykiet, które mogą być stosowane przez uprawnione organizacje. Obowiązkowe elementy każdej z etykiet to logo RSPO oraz numer licencji organizacji. Etykiety mogą zawierać także odpowiedni napis, którego treść będzie zależeć od rodzaju modelu łańcucha dostaw zastosowanego przez organizację. Szczegółowe informacje na temat dozwolonych rodzajów etykiet oraz zasad użycia znaku towarowego RSPO znajdują się w standardzie „Rules on Market Communications & Claims”, którego wymagania muszą być przestrzegane przez wszystkie organizacje stosujące logo RSPO.

Kto potrzebuje certyfikacji, a kto licencji RSPO?

Zgodnie z wymaganiami RSPO, nie wszystkie organizacje będące częścią łańcucha RSPO muszą posiadać certyfikat.

Firmy, które zajmują się przetwarzaniem lub produkcją wyrobów, muszą przejść proces certyfikacji. Dotyczy to wszystkich organizacji, które wprowadzają jakiekolwiek zmiany do samych produktów, nawet jeśli ta zmiana obejmuje jedynie zmianę opakowania.

Firmy, które zajmują się dystrybucją i sprzedażą wyrobów zawierających olej palmowy nie muszą przechodzić procesu certyfikacji. W przypadku tych organizacji wymagane jest jedynie dołączenie do programu członkowskiego RSPO oraz uzyskanie odpowiedniej licencji. RSPO wyróżnia dwa typy licencji: dla firm, które magazynują sprzedawane wyroby, oraz dla firm, które zajmują się jedynie obrotem dokumentów sprzedażowych. Licencję RSPO można otrzymać bezpośrednio od RSPO, bez potrzeby korzystania z usług jednostki certyfikującej. Szczegóły dotyczące procesu uzyskania licencji można znaleźć na stronie internetowej RSPO.

Jak długo ważny jest certyfikat?

Certyfikat RSPO jest ważny przez 5 lat.

Jednak aby utrzymać ważność certyfikatu w tym czasie, należy co roku pomyślnie przejść audyt nadzorujący, który ma za zadanie potwierdzić, że firma w dalszym ciągu spełnia wymagania standardów RSPO.

Po upływie ważności certyfikatu nie trzeba od nowa rozpoczynać procesu certyfikacji – można podejść do audytu re-certyfikującego, który pozwoli przedłużyć ważność certyfikatu na kolejne pięć lat. Dzięki podejściu do audytu re-certyfikującego, organizacja będzie mogła otrzymać nowy, ważny certyfikat, bez przerywania cyklu certyfikacji. Jest to rozwiązanie znacznie bardziej opłacalne od ponownej certyfikacji, gdyż audyt re-certyfikujący pod względem kosztów i koniecznego zaangażowania ze strony firmy przypomina raczej coroczny audyt nadzorujący.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?